Kalendarium

Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia”

Najważniejsze inicjatywy i prace Stowarzyszenia

 2013 r.

 • Zebranie założycielskie, wyłonienie Komitetu Założycielskiego i opracowanie Statutu.
 • Wybór nazwy i władz Stowarzyszenia. Uchwalenie Statutu.
 • 8 kwietnia 2013 r. – Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną.
 • Uporządkowano zaniedbany grób żołnierza radzieckiego na Górze Winiarskiej, oznakowano dojście do grobu, odsłonięto zarośniętą ścieżkę. Grób jest na bieżąco utrzymywany w czystości.
 • Przeprowadzono kwesty pod kościołami w Iwoniczu-Zdroju oraz w Iwoniczu pozyskując środki na działalność statutową.
 • Zrewaloryzowano pomnik nagrobny powstańca styczniowego Franciszka Ksawerego Wąsowicza.
 • Z inicjatywy Stowarzyszenia poświęcenie pomnika Franciszka Wąsowicza przyjęło wymiar uroczystych obchodów 150. rocznicy Powstania Styczniowego w naszej Gminie. Stowarzyszenie było pomysłodawcą i aktywnym współorganizatorem uroczystości.
 • Stowarzyszenie wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie na najlepsze obchody 150. rocznicy Powstania Styczniowego zorganizowanym przez Kancelarię Prezydenta RP. Formą wyróżnienia było zaproszenie na ogólnopolskie obchody Święta Niepodległości w Warszawie.
 • Wykonano nowy dach wraz z montażem nad XIX wieczną kapliczką przy ulicy Długiej w Iwoniczu.
 • W dniach 1 i 2 listopada przeprowadzono kwestę na dwóch iwonickich cmentarzach. Dochód z kwesty przeznaczono na renowację kolejnych pomników.
 • Zorganizowano koncert dobroczynny w kinie „Wczasowicz” połączony z aukcją przedmiotów i wyrobów podarowanych przez artystów ludowych i innych darczyńców na rzecz Stowarzyszenia. Pozyskane środki przeznaczono na działalność statutową.
 • Zorganizowano mini-aukcję wyrobów przed Świętami Bożego Narodzenia w sanatorium „Excelsior”.

2014 r.

 • Odnowiono zaniedbany grób ziemny, długoletniego kupca iwonickiego Jana Kielarowskiego, wykonując nowy krzyż i obramowanie grobu.
 • Wydano informator o starym cmentarzu w Iwoniczu.
 • Uczestniczono w Pikniku Iwonickim sprzedając wyroby rękodzieła ludowego i kwestując na rzecz Stowarzyszenia.
 • Odnowiono historyczny obelisk w Iwoniczu-Zdroju, upamiętniający miejsce po pierwszej kaplicy zdrojowej ufundowanej przez Karola hr. Załuskiego.
 • Przeprowadzono kwesty w parafiach w Iwoniczu-Zdroju oraz w Iwoniczu pozyskując środki na działalność statutową.
 • Wykonano nową płytę nagrobną na grobie Państwa Jana i Marii Kraś – długoletnich pracowników Zakładu Zdrojowego w Iwoniczu, w pierwszej połowie XX wieku.
 • Odrestaurowano dwa historyczne nagrobki wykonane z piaskowca – ks. Karola Poprawskiego – długoletniego proboszcza parafii w Iwoniczu (1848–1878) oraz Jana Wiśniewskiego – powstańca styczniowego.
 • Napisano zwycięski wniosek do projektu Akademia Aktywnych Obywateli, finansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, skierowanego do „młodych” organizacji pozarządowych. Pozyskano dotację w kwocie 4.500 zł na rozwój organizacyjny Stowarzyszenia.
 • Ustawiono cztery gabloty z informacjami o działalności Stowarzyszenia na dwóch iwonickich cmentarzach oraz na terenie dwóch parafii w Iwoniczu-Zdroju i Iwoniczu, realizując projekt Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
 • Stworzono stronę internetową Stowarzyszenia www.ocaliwonicz.pl realizując projekt Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
 • Stowarzyszenie wzięło udział w konkursie ogłoszonym przez Bank Zachodni WBK pod hasłem „Tu mieszkam, tu zmieniam”. Wniosek zatytułowany „Aby umarli mogli żyć” zyskał uznanie komisji konkursowej i otrzymaliśmy grant w wysokości 10.000 zł na wykonanie prac modernizacyjnych wokół pomnika zamordowanych patriotów w Lesie Grabińskim.
 • Przed Dniem Wszystkich Świętych uporządkowano groby pozostające pod opieką Stowarzyszenia i otoczenie pomnika w Lesie Grabińskim.
 • W dniach 1 i 2 listopada przeprowadzono kwestę na iwonickich cmentarzach przy udziale wolontariuszy, którymi byli uczniowie gimnazjów z Iwonicza i Iwonicza-Zdroju.
 • Stowarzyszenie czynnie uczestniczyło w uroczystościach patriotycznych z okazji 3-go Maja oraz w obchodach święta Odzyskania Niepodległości.
 • Cały rok aktualizowane były materiały eksponowane w gablotach Stowarzyszenia i na stronie internetowej.

2015 r.

 • Podjęto wstępne działania mające służyć, poprzez wydanie albumu, ocaleniu od zapomnienia twórczości malarskiej Stanisława Studenckiego, który wielokrotnie bywał w Iwoniczu i po śmierci spoczął na iwonickim cmentarzu. Niestety, pomysł nie został zrealizowany.
 • W sali biblioteki w Iwoniczu-Zdroju zorganizowano spotkanie autorskie z ks. Tadeuszem Krausem, mieszkańcem Iwonicza-Zdroju, obywatelem polskim i amerykańskim, poetą emigracyjnym, odznaczonym poza granicami kraju wieloma tytułami za niesienie pomocy emigrantom i wygnańcom oraz krzewienie polskości. W spotkaniu tym udział wzięli uczniowie ze szkół w Iwoniczu i Iwoniczu-Zdroju, którzy recytowali wiersze Jego autorstwa. Dnia 02 czerwca 2015 r. ksiądz Tadeusz Kraus skończył 96 lat.
 • W czerwcu, po kilku miesiącach prac, ukończono modernizację otoczenia pomnika zamordowanych patriotów w Lesie Grabińskim. W ramach projektu wykonano ozdobną bramę wskazującą lokalizację miejsca pamięci, przygotowano bezpieczne zejście w głąb jaru zabezpieczone poręczami, wybudowano altanę służącą odpoczynkowi, w której umieszczono gabloty zawierające opis historii tego miejsca pamięci narodowej oraz uporządkowano i częściowo ogrodzono teren wokół pomnika. Działania prowadzono z minimalną ingerencją w środowisko naturalne.
 • Zorganizowano koncert charytatywny „Gala Operetkowa” w Iwoniczu-Zdroju z udziałem solistów Opery Śląskiej, połączony z aukcją obrazów. Koncert i aukcję prowadził śpiewak Marek Wiatr. Pozyskane środki przeznaczono na dokończenie prac przy pomniku w Lesie Grabińskim.
 • Wydano folder: „Las Grabiński w Iwoniczu – 24.07.1944. Pamiętamy”.
 • W dniu 24 lipca 2015 r. zorganizowano w Lesie Grabińskim w Iwoniczu uroczyste obchody 71. rocznicy mordu dokonanego na 72 partyzantach z AK i BCh, z udziałem władz Gminy i Powiatu, z Mszą św., przy licznym udziale społeczności Gminy i osób przyjezdnych. Uroczystość stanowiła zamknięcie realizacji projektu „Aby umarli mogli żyć”.
 • W dniu 26 lipca 2015 r. zorganizowano koncert charytatywny w amfiteatrze w Iwoniczu-Zdroju, połączony z aukcją i kiermaszem, w celu publicznego podziękowania za pomoc przy realizacji projektu „Tu mieszkam tu zmieniam” i pozyskania środków na dalszą działalność.
 • Wykonano renowację barokowego nagrobka Seweryny Kandefer oraz pomnika c.k. inspektora szkolnego Józefa Korwina Krukowicza. Odnowiono grób Agaty z Hydzików Podgórskiej, matki księdza Antoniego Podgórskiego.
 • Stowarzyszenie wzięło udział w kolejnej edycji konkursu Banku Zachodniego WBK pod hasłem „Tu mieszkam, tu zmieniam”. Wniosek zyskał uznanie komisji konkursowej i otrzymaliśmy grant w wysokości 10.000 zł na rewitalizację cmentarza ofiar epidemii cholery w Iwoniczu z 1831 roku.
 • Rozpoczęto prace przy realizacji projektu rewitalizacji cmentarza ofiar cholery. Nasze działania wspierały medialnie tygodnik „Nowe Podkarpacie” i Polskie Radio Rzeszów.
 • Tradycyjnie w dzień poprzedzający Wszystkich Świętych i w Dniu Wszystkich Świętych przeprowadzono kwestę na iwonickich cmentarzach przy udziale wolontariuszy, którymi byli, jak w latach poprzednich, uczniowie gimnazjów z Iwonicza i Iwonicza-Zdroju.
 • Dokonano wnikliwej analizy ksiąg zmarłych Iwoniczan w XIX wieku potwierdzając wcześniejsze informacje, że epidemia cholery dotknęła Iwonicz trzykrotnie w latach 1831, 1849 i 1873 uśmiercając łącznie 230 mieszkańców. Poszerzony został w ten sposób zakres realizowanego projektu o dodatkowe listy zmarłych i tablice upamiętniające ofiary epidemii.
 • Wykonano przed zimą prace malarskie zabezpieczające elementy drewniane dachu na kapliczce przy ulicy Długiej w Iwoniczu.
 • O działaniach Stowarzyszenia ukazywały się artykuły na łamach „Podkarpacia” w miesięczniku „Echo Gminy Iwonicz-Zdrój” w dwumiesięczniku „Nasz Powiat”, w czasopiśmie „Nasza Wspólnota” oraz w gazetkach parafialnych.

2016 r.

 • Przeprowadzono dwie kwesty podczas drogi krzyżowej w Iwoniczu i w Iwoniczu-Zdroju. Pozyskane środki posłużyły do wykonania szerszego zakresu prac na cmentarzu cholerycznym.
 • Nawiązano współpracę z Klubem Iwonicz w Chicago uzyskując od członków Klubu darowiznę na działalność Stowarzyszenia.
 • Zorganizowano na Placu Dietla kiermasz podarowanych wyrobów w celu pozyskania środków na dalszą działalność.
 • Wykonano modernizację cmentarza ofiar cholery w Iwoniczu. Stworzono pełne listy zmarłych w epidemiach z lat 1831, 1849 i 1873 oraz wykonano tablice upamiętniające. Uporządkowano teren cmentarza, odnowiono pomnik, wykonano chodnik, ogrodzenie z zadaszonym wejściem, postument pod tablicę z nazwiskami i mały parking. Opisano dojście do cmentarza. W dniu 5 czerwca 2016 r. Stowarzyszenie zorganizowało uroczystość poświęcenia cmentarza z uroczystą Mszą Św. przy udziale mieszkańców Gminy i jej Gości.
 • Wydano folder: „Cmentarz ofiar cholery w Iwoniczu – 1831-1849-1873. Pamiętamy”.
 • Na stronie internetowej Stowarzyszenia opublikowano listy osób zmarłych na cholerę z podaniem powiązań rodzinnych w celu pobudzenia Iwoniczan do poszukiwania swoich przodków.
 • Wykonano renowację kapliczki przy ulicy Zdrojowej w Iwoniczu-Zdroju, w tym konserwację zabytkowych drewnianych figur.
 • Stowarzyszenie udzieliło znacznej pomocy przy organizacji Kursu Wokalistyki Operowej w lipcu 2016 r. w ramach przywracania i utrwalania tradycji śpiewaczych w Iwoniczu-Zdroju. 43 młodych artystów z Polski, USA, Rosji, Czech, Chin i Japonii dało 6 bezpłatnych koncertów dla mieszkańców Gminy i jej Gości. Skróty występów lub całe występy zostały sfilmowane i można je obejrzeć odszukując artykuły z lipca 2016 roku na stronie Stowarzyszenia albo wyszukać filmy na YouTube. Wzorowa współpraca z organizatorami Kursu zaowocowała zapewnieniem prowadzenia Kursu w Iwoniczu-Zdroju w kolejnych latach.
 • Zorganizowano uroczystość upamiętniającą 72 rocznicę zbrodni w Lesie Grabińskim.
 • Uczestniczono w pierwszym na terenie Iwonicza spotkaniu uczestników ruchu geocachingu, którzy szukali skrytek na cmentarzu cholerycznym i pod pomnikiem w Lesie Grabińskim.
 • Wykonano I etap rewitalizacji Grobu Nieznanego Żołnierza w Iwoniczu i otoczenia Grobu. Odnowiono tablice nagrobne, położono kostkę brukową wokół pomnika, pomalowano elementy metalowe i uporządkowano zieleń.
 • Wykonano renowację pomnika na grobie Józefa Puchalskiego, prawdopodobnie kolejnego powstańca styczniowego.
 • Nawiązano nieformalną współpracę z Zespołem Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu. Zasady tej współpracy zostaną uregulowane w przyszłości.
 • Podczas kwesty w dniach 30 października i 1 listopada, dzięki hojności mieszkańców Gminy i jej Gości, pozyskano środki na dalszą działalność. Jak zawsze kwestujących członków Stowarzyszenia wspomagali uczniowie gimnazjów z Iwonicza i Iwonicza-Zdroju.
 • Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 236/4743/16 z dnia 15 listopada 2016 r. przyznał Iwonickiemu Stowarzyszeniu „Ocalić od zapomnienia” Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego pn. „NGO Wysokich Lotów” w kategorii Kultura i tożsamość narodowa, za działalność na rzecz swojego środowiska w 2015 roku.

 2017 r.

 • Odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków, na którym uchwalono przyjęcie nowego Statutu Stowarzyszenia i dokonano zmian w składzie Zarządu.
 • Z inicjatywy członków Stowarzyszenia odbył się w sali widowiskowej Domu Zdrojowego koncert chóru dziecięco-młodzieżowego MUSICA z Łęk Dukielskich. Kolędy i pastorałki w wykonaniu chóru spodobały się słuchaczom zgromadzonym w sali koncertowej. W czasie występu prowadzona była kwesta wspierająca działalność Stowarzyszenia. Młodzi artyści zostali ugoszczeni napojami, kanapkami i ciastem.
 • Wysłano 10 pism do potomków Rodziny Załuskich w celu nawiązania współpracy w zakresie ewentualnego, przyszłego remontu rodzinnego grobowca Załuskich i grobowca Zofii z Pruskich hrabiny Tyszkiewiczowej, babki Michała Załuskiego, ostatniego gospodarza Iwonicza przed nacjonalizacją majątku. Grobowce te, położone w centralnej części cmentarza ulegają szybkiej degradacji.
 • Napisano projekt na konkurs ogłoszony przez Muzeum Historii Polski pod tytułem „Patriotyzm Jutra”. Akceptacja pomysłu przez Komisję Konkursową będzie równoznaczna z otrzymaniem dotacji w wysokości 25.000 zł na realizację projektu przy 10% wkładzie własnym. Projekt dotyczy starego cmentarza w Iwoniczu. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziano na przełomie kwietnia i maja.
 • Prezes Rajmund Boczar i wiceprezes Marek Bliżycki zostali członkami Komitetu Organizacyjnego I Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego, które odbyło się 18 marca w Dukli. Stowarzyszenie zaprezentowało na Forum prezentację w postaci filmu o swojej dotychczasowej działalności, który spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników. Link do filmu można znaleźć w artykule o I Forum Stowarzyszeń i w tym miejscu: https://youtu.be/VsL_N0FwTEM
 • Decyzją Komisji Konkursowej konkursu MHP „Patriotyzm Jutra” ogłoszoną 20 kwietnia 2017 roku, Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 20.000 zł na realizację przedstawionego projektu, który przewiduje między innymi stworzenie interaktywnego planu starego cmentarza uwzględniającego groby ludzi znaczących dla historii i kultury Polski lub/i Ziemi Iwonickiej.
 • W maju rozpoczęła się realizacja projektu, który wygrał konkurs MHP „Patriotyzm Jutra”. Pierwszym działaniem było ogłoszenie konkursu dla uczniów iwonickich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na napisanie rzetelnej noty biograficznej o osobach znaczących spoczywających na iwonickim starym cmentarzu. 
 • W celu stworzenia interaktywnego planu starego cmentarza użyto drona, który wykonał kilkaset fotografii cmentarza złożonych następnie w spójny obraz.
 • W czerwcu rozpoczęła się renowacja miejsc pochówku dwóch artystów spoczywających na iwonickim cmentarzu. Malarza-batalisty Stanisława Studenckiego oraz aktora i reżysera teatralnego Stanisława Dębicza.
 • W czerwcu przy pomocy uczniów Zespołu Szkół przy OSiW OHP w Iwoniczu wykonano prace konserwacyjne i porządkowe zejścia do pomnika w Lesie Grabińskim i otoczenia samego pomnika.
 • 23 czerwca, podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego, dokonano podpisania Porozumienia pomiędzy Stowarzyszeniem a Zespołem Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu. Porozumienie potwierdza dotychczasową dobrą współpracę pomiędzy Szkołą a Stowarzyszeniem i pokazuje, że na uczniach Szkoły i wychowankach OSiW OHP można polegać.
 • W dniach od 3 do 13 lipca odbyła się w Iwoniczu-Zdroju druga (XVI) edycja Kursu Wokalistyki Operowej, którą wspierało organizacyjnie nasze Stowarzyszenie. Młodzi artyści, tak jak rok wcześniej, dali 6 różnotematycznych koncertów, które przyciągnęły liczną rzeszę słuchaczy, przeważnie kuracjuszy i turystów. Koncert finałowy „Divertimento operowe w niemym kinie” był wspaniałym popisem wszystkich uczestników Kursu oraz pedagogów i zebrał zasłużone owacje od zachwyconej widowni zgromadzonej w sali koncertowej iwonickiego Zdroju.
  Na kolejne koncerty Organizatorzy zapraszają za rok w pierwszej połowie lipca.
 • W sierpniu firma konserwatorska zakończyła renowację pomnika na grobie 18-letniego Stanisława Janiszewskiego, który zmarł w 1913 roku. Pomnik odrestaurowano ze względu na jego wartość artystyczną.
 • Również w sierpniu zakończono odnawianie pomnika na grobie Stanisława Dębicza, aktora i reżysera teatralnego, którego aktywność zawodowa przypadła na lata 1912-1948.
 • We wrześniu postawiono pomnik na ziemnym grobie malarza-batalisty Stanisława Studenckiego, ucznia i współpracownika Wojciecha Kossaka. W okresie okupacji artysta często gościł w Iwoniczu, a efektem jego pobytu są liczne obrazy, zdobiące do dzisiaj domy mieszkańców Podkarpacia.
 • Z końcem września Zarząd wysłał projekt „Nieznani ale godni upamiętnienia” na III edycję konkursu BZ WBK „Tu mieszkam, tu zmieniam”. Jeśli projekt znajdzie uznanie w oczach komisji konkursowej Stowarzyszenie ma szansę pozyskać środki w kwocie 8.000 zł na dokończenie remontu Grobu Nieznanego Żołnierza w Iwoniczu.
 • Od maja trwają prace przy realizacji projektu „Patriotyzm Jutra” na konkurs Muzeum Historii Polski w Warszawie. Medialne podsumowanie projektu ma nastąpić 12 listopada podczas koncertu w zdrojowej sali koncertowej.
 • Podczas kwesty w Dniu Wszystkich Świętych, 1 listopada, dzięki hojności mieszkańców Gminy i jej Gości, pozyskano środki na dalszą działalność. Kwestujących członków Stowarzyszenia bardzo licznie wspomagali uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z Iwonicza i Iwonicza-Zdroju.
 • 12 listopada w sali koncertowej iwonickiego Zdroju odbyło się uroczyste podsumowanie realizacji projektu Muzeum Historii Polski w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”, stanowiące równocześnie jeden z elementów promocji efektów projektu. Uroczystość prowadził Prezes Rajmund Boczar. Uczestnicy konkursu dla młodzieży otrzymali podziękowania, a autorzy najlepszych prac nagrody, które wręczył Burmistrz Witold Kocaj. Krótki film w sposób syntetyczny pokazał realizację projektu. Uczestnicy uroczystości otrzymali foldery i Informatory o starym cmentarzu w Iwoniczu, a wiceprezes pokazał on-line na ekranie kina sposoby wyszukiwania grobów i opisów osób znaczących na interaktywnym planie starego cmentarza. Uroczystość zakończył koncert wokalnego zespołu młodzieżowego MIKADO.
 • W dniu 18 listopada Prezes Rajmund Boczar i Wiceprezes Marek Bliżycki reprezentowali Stowarzyszenie na II Podkarpackim Forum Obywatelskim, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Forum miało odpowiedzieć na pytanie jakie są problemy współpracy pomiędzy urzędami i urzędnikami a organizacjami pozarządowymi. Wiele tych problemów zostało na Forum zasygnalizowanych. Prezesi promowali ponadto produkty ostatniego projektu zrealizowanego przez Stowarzyszenie.
 • Stowarzyszenie otrzymało odpowiedź od komisji konkursowej BZ WBK. Tym razem, po raz pierwszy, projekt konkursowy nie znalazł uznania w oczach komisji.

2018 r.

 • Na stronie Stowarzyszenia uruchomiony został link do interaktywnego planu Iwonicza i Iwonicza-Zdroju, na którym można znaleźć opisy wszystkich prac wykonanych przez Stowarzyszenia od chwili jego powstania. Interaktywny plan znajduje się pod adresem: http://ocaliwonicz.pl/map2/index.php
 • Napisano i wysłano projekt na konkurs ogłoszony przez Muzeum Historii Polski w programie „Patriotyzm Jutra”. Akceptacja pomysłu przez Komisję Konkursową będzie równoznaczna z otrzymaniem dotacji w wysokości 24.000 zł na realizację projektu przy 10% wkładzie własnym. Projekt dotyczy ocalenia od zapomnienia postaci i malarstwa Stanisława Studenckiego pochowanego na cmentarzu w Iwoniczu, poprzez wydanie albumu o jego twórczości i zorganizowanie kilku wystaw obrazów oraz fotogramów jego prac. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziano w drugiej połowie kwietnia.
 • 10 marca odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zamykające pierwszą 5-letnią kadencję działalności. Zgromadzenie podsumowało pracowity okres i dokonało wyboru nowych władz, których skład uległ niewielkiej zmianie. Relację z tego wydarzenia można znaleźć TUTAJ.
 • Niestety, w tym roku dwa projekty skierowane na konkursy zewnętrzne nie znalazły uznania w oczach członków komisji konkursowych. Projekty znalazły się w grupie rezerwowej, co pozbawiło nas szans na pozyskanie dodatkowych środków na działalność.
 • 9 czerwca w Szczawnem-Kulasznem w Gminie Komańcza odbyło się II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego. Naszą Gminę w składzie Komitetu Organizacyjnego reprezentowali: prezes naszego Stowarzyszenia Rajmund Boczar oraz wiceprezes Marek Bliżycki. Urząd Gminy reprezentowała Agnieszka Florian-Hubenko. Dzięki obecności na Forum dr. Wojciecha Kaczmarczyka, dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego uczestnicy otrzymali z „pierwszej ręki” wiedzę o działaniach rządu w zakresie współpracy z NGO. Ustalono, że Forum w 2019 r. odbędzie się w Gminie Iwonicz-Zdrój.
 • Stowarzyszenie współorganizowało szkolenie „Bezpieczny Senior”, które odbyło się 21 czerwca w Domu Ludowym w Iwoniczu. Licznie przybyli seniorzy ćwiczyli zasady samoobrony i dzięki temu mogą się czuć bezpieczniej.
 • Już po raz trzeci Stowarzyszenie wsparło swoim działaniem organizację Kursu Wokalistyki Operowej, który odbył się w Iwoniczu-Zdroju w dniach od 7 do 17 lipca. Mieszkańcy, kuracjusze i turyści mogli obejrzeć i usłyszeć 6 darmowych koncertów w wykonaniu absolwentów szkół muzycznych z całej Polski, którzy przyjechali do naszej Gminy, aby rozwijać swoje talenty pod okiem mistrzów polskiej wokalistyki operowej i operetkowej.
 • W lipcu zakończone zostały prace renowacyjne przy Grobie Nieznanego Żołnierza na nowym cmentarzu w Iwoniczu. Cokół pomnika i ogrodzenie odzyskały estetyczny wygląd i będą świadczyć o dbałości Stowarzyszenia i Gminy o miejsca pamięci narodowej. W 2019 roku przewidywany jest ostatni etap modernizacji otoczenia pomnika.
 • Z końcem sierpnia zakończone zostały prace renowacyjne przy trzech pomnikach nagrobnych na starym cmentarzu. Odrestaurowano pomnik figuralny na grobie Wojciecha Penara i grobowiec jego żony Józefy Penar oraz odrestaurowano pomnik na grobie Błażeja Kramarza.
 • Członkowie Stowarzyszenia na prośbę i we współpracy ze Stowarzyszeniem „Dla Równości” z Draganowej od połowy maja uczestniczą w odbiorze i rozprowadzaniu pomiędzy potrzebujących, artykułów spożywczych przydatnych do spożycia ale wycofywanych z sieci sklepów „Biedronka”. Stowarzyszenie w ciągu 5 miesięcy rozprowadziło 7,5 tony żywności na terenie Iwonicza i Iwonicza-Zdroju, która bez tej akcji trafiłaby do utylizacji i na wysypiska śmieci.
 • W Dniu Wszystkich Świętych Stowarzyszenie, jak co roku, przeprowadziło kwestę na obu iwonickich cmentarzach. W kweście członków Stowarzyszenia wspierali uczniowie iwonickich szkół podstawowych.
 • W połowie listopada Stowarzyszenie zleciło firmie konserwatorskiej rozpoczęcie prac renowacyjnych przy pomniku na grobie zmarłej w 1915 roku, w młodym wieku, Anieli Januszewskiej. Pomnik został podzielony na części i przewieziony do pracowni konserwatorskiej. Montaż pomnika nastąpi wiosną przyszłego roku.
 • W dniach 30 listopada i 1 grudnia prezesi Stowarzyszenia wspierani przez młodych wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej w Iwoniczu, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju i Zespołu Szkół w Iwoniczu wzięli udział w przedświątecznej zbiórce żywności w sklepie Biedronka w Rymanowie. Zebrano 550 kg produktów spożywczych ofiarowanych przez kupujących, które zostały podarowane najbardziej potrzebującym mieszkańcom Iwonicza i Iwonicza-Zdroju.

2019 r.

 • 16 marca odbyło się kolejne Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które dokonało podsumowania pracy w kolejnym roku działalności. Relację z tego wydarzenia można znaleźć TUTAJ.
 • W dniu 23 maja 2019 r. w Rymanowie odbyły się coroczne powiatowe obchody Dnia Działacza Kultury. W tym roku jednym z trzech nagrodzonych Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego został Prezes Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” Pan Rajmund Boczar.
  Władze Powiatu Krośnieńskiego dostrzegły i doceniły też działalność naszego Stowarzyszenia przyznając Iwonickiemu Stowarzyszeniu „Ocalić od zapomnienia” w Iwoniczu-Zdroju nagrodę rzeczową za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiu i ochronie kulturalnych wartości i dziedzictwa.
 • W sobotę 15 czerwca Iwonicz-Zdrój był gospodarzem III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego. Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” od I Forum znajduje się w Komitecie Organizacyjnym tej imprezy, ale tym razem organizowaliśmy Forum na swoim terenie i odpowiadaliśmy za logistykę tego przedsięwzięcia. Gościem specjalnym III Forum był prof. dr hab. Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Relacja z przebiegu III Forum znajduje się TUTAJ.
 • Rozpoczęte jesienią 2018 roku prace renowacyjne przy pomniku na grobie Anieli Januszewskiej, zostały ostatecznie w czerwcu zakończone. Opuszczony pomnik, stojący pomiędzy dwoma wysokimi grobowcami, został odrestaurowany i przeniesiony na nowe miejsce przy głównej alejce cmentarnej. Artykuł na ten temat można znaleźć TUTAJ.
 • Cały okres wiosenno-letni Stowarzyszenie przygotowuje się do organizacji obchodów 75 rocznicy zbrodni w Lesie Grabińskim. Obchody odbędą się 24 lipca 2019 roku (środa) w Lesie Grabińskim i pod Grobem Nieznanego Żołnierza w Iwoniczu. Oprócz prac porządkowych w Lesie Grabińskim i przy Grobie Nieznanego Żołnierza, uzupełniono, przy współpracy z IPN, wiedzę na temat zamordowanych patriotów, zaprojektowano i wykonano dwie tablice, które zostały umieszczone w altanie w Lesie Grabińskim (zawiera zdjęcia zamordowanych) oraz przy Grobie Nieznanego Żołnierza (historia zbrodni i wykaz zamordowanych).
 • Stowarzyszenie, jak co roku od czterech lat, wspiera organizacyjnie Kurs Wokalistyki Operowej trwający od 8 do 18 lipca. Uważamy, że pomoc w organizacji Kursu pozwala ocalić tradycje śpiewacze mające w Iwoniczu bardzo długą i piękną historię. W tym roku widzowie podczas koncertu finałowego gościli na „Moniuszkowskiej biesiadzie” przygotowanej i podanej ze smakiem przez uczestników i pedagogów IV (XVIII) Kursu Wokalistyki Operowej, który tym właśnie koncertem inscenizowanym zakończył szlifowanie operowych diamentów.
 • 24 lipca 2019 roku niebo płakało deszczem podczas uroczystych obchodów 75 rocznicy zbrodni w Lesie Grabińskim. Na uroczystości pod pomnikiem w miejscu kaźni, a następnie przy Grobie Nieznanego Żołnierza przybyło naprawdę wielu członków rodzin zamordowanych oraz ludzi czczących pamięć o bohaterach. Pomimo deszczowej pogody uroczystość miała prawdziwie podniosły charakter. Obszerny opis tego patriotycznego wydarzenia znajdą czytelnicy TUTAJ.
 • W Dniu Wszystkich Świętych i w Dniu Zadusznym Stowarzyszenie, jak co roku, przeprowadziło kwestę na obu iwonickich cmentarzach. W kweście członków Stowarzyszenia wspierali uczniowie iwonickich szkół podstawowych. Zarząd z wielkim szacunkiem chyli głowę przed młodymi wolontariuszami, którzy z kulturą, nie bacząc na warunki pogodowe, przysparzają środków na działalność Stowarzyszenia.
 • Prezesi 9 listopada spotkali się pod pomnikiem w Lesie Grabińskim z bardzo liczną reprezentacją wsi Rogi, opartą na młodzieży szkolnej, którzy w VIII Rajdzie Niepodległości dotarli na miejsce zbrodni, aby złożyć hołd zamordowanym patriotom. Mądra i cenna inicjatywa nauczycieli, uczniów i mieszkańców Rogów.
 • Na prośbę Przewodniczącego Koła Kombatantów renowacji poddany został, pozbawiony rodzinnej opieki, rozpadający się nagrobek Antoniny i Józefa Popławskich.
 • W połowie listopada Stowarzyszenie zleciło firmie konserwatorskiej rozpoczęcie prac renowacyjnych przy pomniku na grobie zmarłej w 1912 roku, w wieku 14 lat, Władysławy Kielar. Pomnik został podzielony na części i przewieziony do pracowni konserwatorskiej. Montaż pomnika nastąpi wiosną przyszłego roku.

2020 r.

 • 28 marca miało się odbyć kolejne Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w celu podsumowania pracy w kolejnym roku działalności. Niestety Zgromadzenie nie doszło do skutku na skutek zakazu zgromadzeń spowodowanego światową pandemią koronawirusa. Ostatecznie Walne Zgromadzenie odbyło się w drugiej połowie maja i przyjęło formę korespondencyjną. Zarząd uzyskał absolutorium, a plan pracy został przyjęty do realizacji.
 • W czerwcu 2020 roku zakończono renowację pomnika o dużej wartości estetycznej i artystycznej, młodo zmarłej Władysławy Kielar. Grobem od dawna nikt się nie interesował. Po renowacji wsparty na krzyżu aniołek przyciąga swoją urodą wzrok osób odwiedzających stary cmentarz.
 • 24 lipca 2020 roku przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Iwoniczu zorganizowano obchody 76 rocznicy zbrodni w Lesie Grabińskim. Jak zawsze niezawodni strażacy ochotnicy ze wszystkich jednostek naszej Gminy wystawili poczty sztandarowe, Burmistrz wygłosił okolicznościowe przemówienie, a delegacje złożyły kwiaty. Uroczystość zakończyła msza polowa.
 • Prezes Rajmund Boczar zainspirowany prośbą kuracjuszki często odwiedzającej Iwonicz-Zdrój i przekazaną przez nią darowizną, po naradzie z Zarządem zlecił renowację kapliczki Matki Boskiej Przedziwnej usytuowanej na Placu Karola i Józefa. Wspólnymi siłami strażaków ochotników z Iwonicza-Zdroju, firmy kamieniarskiej z Iwonicza oraz firmy konserwatorskiej, przy życzliwym moralnym i finansowym poparciu Proboszcza Parafii w Iwoniczu-Zdroju oraz Prezesa Uzdrowiska Iwonicz S.A., kapliczka, stanowiąca miejsce kultu maryjnego, odzyskała dawny blask.
 • Wczesną jesienią 2020 roku członkowie i sympatycy Stowarzyszenia własnymi siłami wyremontowali zaniedbany grób hrabiego Waldemara Tyszkiewicza-Łohojskiego herbu Leliwa (1879-1931), syna Zofii z Pruskich Tyszkiewiczowej, powiązanego z Iwoniczem i rodziną Załuskich, a po śmierci w Krakowie pochowanego na iwonickim cmentarzu.
 • Zarząd Stowarzyszenia zadecydował o renowacji trzech nagrobków z planowym zakończeniem prac w okresie wiosennym 2021 roku. Pomnik na grobie Jakóba Kinela (1819-1903) stoi w widocznym miejscu przy ogrodzeniu cmentarza, a dwa mocno zniszczone nagrobki z piaskowca usytuowane są przy głównej alejce przez cmentarz. Dopiero po przeprowadzeniu prac konserwatorskich będzie wiadomo kto w tych grobach jest pochowany. Konieczność wykonania wymienionych prac wynika z potrzeby podniesienia walorów estetycznych starego cmentarza w Iwoniczu. 
  Nagrobków z piaskowca nie poddano renowacji, pozostawiając wykonanie tych prac na okres późniejszy.
 • Na prośbę Sołtysa Lubatówki, radnego Krzysztofa Zimy, Zarząd postanowił pomóc przy renowacji kapliczki z figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem stojącej na brzegu lasu za stadionem sportowym w Lubatówce. Kapliczka i figura są  już mocno naruszone przez czas i warunki atmosferyczne i faktycznie wymagają działań renowacyjnych oraz prac zabezpieczających na przyszłość.
  Firma konserwatorska zdjęła w grudniu figurę Matki Boskiej i przewiozła do pracowni, aby przez zimę wykonać prace renowacyjne. Niestety firma konserwatorska nie sprostała oczekiwaniom i prace renowacyjne sołtys powierzył wybranej przez siebie firmie.
 • Gwałtowny rozwój pandemii, nasza odpowiedzialność i ostatecznie decyzje rządzących spowodowały, że kwesta publiczna, po raz pierwszy od założenia Stowarzyszenia, nie odbyła się. Dziękujemy tym nielicznym darczyńcom, którzy dokonali wpłat na konto Stowarzyszenia.
 • W dniu 30 listopada 2020 roku Stowarzyszenie złożyło do Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza wniosek o dofinansowanie projektu renowacji trzech pomników nagrobnych na starym cmentarzu w Iwoniczu, połączony z badaniem historii osób pochowanych w tych grobach. Fundacja, po formalnej i merytorycznej ocenie wniosku, zawarła ze Stowarzyszeniem umowę na realizację projektu i przyznała dofinansowanie w kwocie 9.700 zł. Stowarzyszenie musi zrealizować projekt i złożyć sprawozdanie z jego realizacji do 30 września 2021 roku.

2021 r.

 • W dniu 3 marca Prezes Rajmund Boczar i wspierający Stowarzyszenie mieszkaniec Iwonicza-Zdroju Pan Bogdan Boczar wraz z pracownikami Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Iwonicz dokonali montażu pamiątkowej kapliczki będącej faktycznie chłodnicą samochodową, na murze przy ul. Kulczyńskiego, która w okresie jesienno-zimowym była poddawana rewitalizacji. Dzień później ksiądz Bogdan Nitka, proboszcz Parafii p.w. Świętego Iwona i Matki Boskiej Uzdrowienia Chorych w Iwoniczu-Zdroju dokonał poświęcenia odnowionej kapliczki.
 • Po dwuletniej przerwie, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w dniu 20 marca odbyło się Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które dokonało podsumowania pracy w kolejnym roku działalności. Jak zwykle Zgromadzenie zaszczycili swoją obecnością Burmistrz Witold Kocaj i Wiceburmistrz Jacek Rygiel. Z powodu trwającej epidemii część członków nie mogła wziąć udziału w Zgromadzeniu.
 • Dokończono renowację kapliczki Matki Boskiej Przedziwnej usytuowanej na Placu Karola i Józefa w Iwoniczu-Zdroju.
 • W maju wykonano dwa nowe, marmurowe nagrobki na grobach trzech żołnierzy poległych od ran odniesionych w walkach na terenie Bieszczadów i Beskidu Niskiego, na przełomie 1945 i 1946 roku, jako realizację projektu dofinansowanego przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Kontynuowano również działania w kierunku udokumentowania historii walk, które doprowadziły do śmierci trzech żołnierzy.
 • W czerwcu z inicjatywy Prezesa Stowarzyszenia wycięto dwa drzewa w pobliżu pomnika w Lesie Grabińskim, które zagrażały bezpieczeństwu osób odwiedzających miejsce kaźni. Podjęto również działania nad pozyskaniem rur kopalnianych w celu wykonania trwałych poręczy przy zejściu do pomnika, zastępując nimi niszczejące poręcze drewniane.
 • Na początku lipca zakończona została renowacja ponad 100-letniego pomnika na grobie Jakóba Kinela, iwonickiego mistrza murarskiego z XIX wieku. Pokryty patyną lat piaskowiec uzyskał „drugie życie”. Prace wykonano w ramach projektu dofinansowanego przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.
 • Zgodnie z tradycją uczczenia i utrwalania pamięci o tych, którzy oddali życie chcąc przybliżyć nadejście wolności, 24 lipca przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Iwoniczu odbyła się uroczystość obchodów 77 rocznicy zbrodni w Lesie Grabińskim, zorganizowana jak zwykle przez Stowarzyszenie.
 • W sierpniu wymieniono część drewnianych elementów ogrodzenia cmentarza ofiar cholery, które zostały „nadgryzione zębem czasu”.
 • W pierwszej połowie września zakończono prace przy wymianie poręczy ułatwiających zejście do pomnika w Lesie Grabińskim. Stare, drewniane, pokryte hubą poręcze zostały zastąpione poręczami z rur stalowych.
 • Plaga ćmy bukszpanowej spowodowała, że konieczne okazało się wycięcie żywopłotu z bukszpanu otaczającego Grób Nieznanego Żołnierza i zastąpienie go nasadzaniami z młodych tui.
 • W ramach realizacji projektu modernizacji otoczenia pomnika Chwała Poległym w Lubatowej, Stowarzyszenie wykonało folder Bohaterska Lubatowa sławiący walkę narodowowyzwoleńczą mieszkańców Lubatowej i podkreślający ich ofiarę i daninę krwi oraz ukazujący obecny wygląd pomnika.
 • W Dzień Wszystkich Świętych i w niedzielę poprzedzającą Święto, już po raz ósmy (z epidemiczną przerwą w ubiegłym roku) przy bramach iwonickich cmentarzy stanęli z puszkami członkowie Stowarzyszenia i bardzo liczne grono młodych wolontariuszy z iwonickich szkół podstawowych, aby zebrać środki na statutową działalność i w ten sposób przyczynić się do renowacji kolejnych pomników i miejsc pamięci narodowej. Mieszkańcy Gminy i odwiedzający cmentarze goście z całej Polski, wykazując się szczodrością, wrzucili do puszek łącznie 8.605,75 zł, 2 € oraz 13,90 $. Za hojność ofiarodawców z całego serca dziękujemy.

2022 r.

 • W dniu 12 marca odbyło się Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które dokonało podsumowania pracy w kolejnym roku działalności. W Zgromadzeniu uczestniczyli zaproszeni Goście: Wiceburmistrz Jacek Rygiel i Dyrektor ZGK w Iwoniczu-Zdroju Dawid Rygiel. Z radością i satysfakcją należy odnotować, że w szeregi Stowarzyszenia wstępuje coraz więcej nowych członków. Obszerne sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia znajduje się w Aktualnościach.
 • W czerwcu wyremontowano i zmodernizowano zapomniany i zniszczony nagrobek Państwa Antoniny i Jakuba Jachimskich, mając na względzie walor estetyczny. Oczekujemy informacji od mieszkańców Gminy o historii życia i pracy Państwa Jachimskich.
 • W maju, za bramą, przy wejściu na ścieżkę prowadzącą do pomnika zamordowanych w Lesie Grabińskim, wkopano solidną drewnianą gablotę oraz zaprojektowano tablicę informacyjną do gabloty zawierającą informację o historii tego miejsca. W czerwcu tablica została wykonana i zainstalowana w gablocie. Teraz każdy przypadkowy turysta, który trafi na bramę do lasu, będzie mógł poznać historię naszego miejsca pamięci narodowej.
 • W dniu 23 lipca przy Grobie Nieznanego Żołnierza odbyła się uroczystość uczczenia 78 rocznicy zbrodni w Lesie Grabińskim, zorganizowana przez Stowarzyszenie, której celem było upamiętnienie ofiar tego okrutnego mordu na 72 polskich patriotach. Szczegóły i zdjęcia z uroczystości znajdują się w zakładce Aktualności.
 • W październiku firma konserwatorska zakończyła prace renowacyjne przy kolejnych dwóch pomnikach. Po lewej stronie od wejścia głównego stał się widoczny jasny, piaskowcowy pomnik, z charakterystycznym splotem na krzyżu, na grobie Józefa Kandefera żyjącego w latach 1832 – 1875. Obok, poziomo na ziemi, znajduje się wyczyszczony przez konserwatorów nagrobek Wawrzyńca Kandefera, syna Józefa, żyjącego w latach 1852 do 1938.
 • W październiku rozpoczęły się prace przy modernizacji otoczenia pomnika zamordowanych partyzantów w Lesie Grabińskim, które zakończono pod koniec listopada. W wyniku przeprowadzonych prac wymieniono popękaną betonową wylewkę wokół pomnika na kostkę, otoczono pomnik nowym murkiem i poddano renowacji mosiężną tablicę z nazwiskami zamordowanych partyzantów. Ponadto uporządkowano fragment błotnistego zbocza przed pomnikiem tworząc powierzchnie zejściowe połączone schodami, a w krawędzie powierzchni wkomponowano ławki. Obok pomnika zainstalowano nowy, solidny maszt z flagą państwową. Całość wykonanych prac sfinansowała Gmina Iwonicz-Zdrój, za co Władzom Gminy składamy serdeczne podziękowanie.
 • Na wiosnę konieczne będą prace porządkowe na terenie otaczającym pomnik oraz wykonanie kładki przez strumień ułatwiającej dostęp do pomnika dla mieszkańców Lubatówki i Lubatowej. Kładkę obiecały wykonać Lasy Państwowe.
 • W Dzień Wszystkich Świętych i w niedzielę poprzedzającą Święto, już po raz dziewiąty przy bramach iwonickich cmentarzy stanęli z puszkami członkowie Stowarzyszenia i bardzo liczne grono młodych wolontariuszy z iwonickich szkół podstawowych, aby zebrać środki na statutową działalność i w ten sposób przyczynić się do renowacji kolejnych pomników i miejsc pamięci.  Łącznie w obu dniach w kweście wzięło udział 60 uczniów.
  Po raz pierwszy wynik zbiórki przekroczył kwotę 9.000 złotych. Mieszkańcy Gminy i odwiedzający cmentarze goście z całej Polski, wykazując się wielką szczodrością, wrzucili do puszek łącznie 9.820 zł, 25 $, 5 € oraz 10 forintów.

2023 r.

 • 18 marca odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zamykające drugą 5-letnią kadencję działalności. Zgromadzenie podsumowało pracowity okres i dokonało wyboru nowych władz, których skład, w stosunku do ubiegłego roku, nie uległ zmianie. Relację z tego wydarzenia można znaleźć w zakładce Aktualności.
 • 28 kwietnia strażacy z OSP w Iwoniczu-Zdroju przy udziale członków Stowarzyszenia, na prośbę Prezesa, umyli cokół pomnika Matki Boskiej Przedziwnej w Iwoniczu-Zdroju, który był poddany zabiegom renowacyjnym jesienią 2020 r. i od tego czasu uległ znacznemu zabrudzeniu.
 •  

Szczegółowy opis wykonanych prac z ilustracją zdjęciową i nieraz filmową zawierają artykuły umieszczone na stronie Stowarzyszenia w zakładce Aktualności, do lektury których serdecznie zapraszamy.

Kalendarium, przy życzliwej współpracy Prezesa opracował i prowadzi na bieżąco Marek Bliżycki