Roczne sprawozdanie z działalności Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” za 2015 rok

Sprawozdanie wygłosił Prezes Rajmund Boczar

 Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” zapisało w swoim statucie i realizuje w działaniach odnowę, ochronę i konserwację zabytkowych i historycznych grobów na terenie Gminy, dbałość o zbiorowe mogiły z okresu konfliktów zbrojnych i masowych epidemii oraz odnowę i konserwację przydrożnych kapliczek, jak też wszechstronne propagowanie informacji o historycznych mogiłach i dokonaniach ludzi w nich pochowanych.

Rok 2015 był trzecim rokiem działalności Stowarzyszenia. Był to rok wytężonej pracy.
Spróbuję ująć nasze działania w porządku chronologicznym.

  W styczniu uczestniczyłem w gali Banku Zachodniego WBK w Warszawie, gdzie nasze Stowarzyszenie, dzięki projektowi pod nazwą „Aby umarli mogli żyć” zgłoszonemu na konkurs „Tu mieszkam, tu zmieniam”, otrzymało dofinansowanie w wysokości 10.000 zł na realizację zadania: zagospodarowanie terenu wokół pomnika pomordowanych w Lesie Grabińskim, dojście do tegoż pomnika oraz renowacja samego pomnika. Pisząc taki projekt byliśmy przekonani, iż wszelkie prace z tym związane oraz wszelkie pozwolenia, zgody itp. nie spowodują opóźnień w jego realizacji. Projekt musiał być zrealizowany do końca czerwca 2015 r. Jednak nie wszystko szło gładko. Musieliśmy przeprowadzić kilkanaście rozmów, czy to z Dyrekcją Lasów Państwowych, czy w Starostwie Powiatowym, złożyć odpowiednie pisma i dokumenty. Dowodem naszych działań jest załącznik do sprawozdania. Mimo tych przeszkód i trudności natury prawnej i formalnej, jak też spowodowanych warunkami atmosferycznymi udało nam się zamknąć projekt w czasie i oczywiście go rozliczyć. W ramach tego projektu zostało wykonane bezpieczne zejście do pomnika ze stopniami i poręczami oraz ustawiono drewnianą altanę, która już służy turystom odwiedzającym to miejsce, młodzieży szkolnej, gdyż prowadzone są tam lekcje historii, czy też mieszkańcom naszej Gminy. Zamontowano również dwie gabloty z informacjami o tamtych tragicznych wydarzeniach i postawiono maszt z biało-czerwoną flagą w miejscu kaźni. Natomiast przy wejściu do lasu ustawiona została drewniana „brama” wskazująca drogę do pomnika. Dzięki wolontariuszom został czytelnie oznakowany szlak pieszy biało-czerwony z Iwonicza-Zdroju, przez pomnik w lesie Grabińskim, aż do kościoła w Iwoniczu. Na szlaku tym znajdzie się również cmentarz choleryczny po jego rewitalizacji. 

W tym miejscu pragnę podziękować sponsorom, wolontariuszom i wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przyczynili się do zrealizowania tego zadania. Dziękuję:

Burmistrzowi Gminy Panu Witoldowi Kocajowi, jego Zastępcy Panu Jackowi Ryglowi, Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej Panu Zbigniewowi Kucharskiemu za pomoc w ludziach i sprzęcie przy realizacji prac ziemnych, Panu Dariuszowi Rogowskiemu za wytyczenie ścieżki i terenu wokół pomnika, Panu Wojciechowi Kucharskiemu za transport drewna z lasu Targowiska na miejsce prac, dziękuję Dyrekcji hotelu „Elita” za gorące posiłki wożone do lasu, szczególne podziękowania należą się strażakom z OSP Iwonicz-Zdrój, bez których projekt nie zostałby zakończony. Nie sposób nie wymienić Pana Zbigniewa Zygmunta syna Romana, zamordowanego w Lesie Grabińskim mieszkańca Iwonicza-Zdroju, który mieszkając w Rzeszowie i będąc na urlopie pracował ciężko trzy dni w Lesie Grabińskim, podziękowania należą się również Hucie Szkła Krosno, Delikatesom „Centrum”, Małym Delikatesom E. Kupczyk, Lasom Państwowym oraz więźniom, którzy wykonali dużą część prac ziemnych.

Dnia 24 lipca w 71 rocznicę mordu Stowarzyszenie zorganizowało uroczystość pod pomnikiem. Została odprawiona msza polowa z udziałem proboszczów naszych parafii. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz powiatowych, gminnych, organizacje działające na terenie gminy, orkiestra gminna oraz poczty sztandarowe czterech jednostek straży pożarnych. Na okoliczność tej uroczystości Stowarzyszenie wydało folder „Las Grabiński w Iwoniczu – 24.07.1944  Pamiętamy”. Oficjalne zakończenie projektu odbyło się w dniu 26.07.2015 r. zorganizowanym koncertem charytatywnym pod iwonickim amfiteatrem.

  Dnia 28 maja w sali biblioteki w Iwoniczu-Zdroju odbyło się spotkanie autorskie z ks. Tadeuszem Krausem, mieszkańcem Iwonicza-Zdroju, obywatelem polskim i amerykańskim, poetą emigracyjnym, odznaczonym poza granicami kraju wieloma tytułami za niesienie pomocy emigrantom i wygnańcom oraz krzewienie polskości. W spotkaniu tym udział wzięli uczniowie ze szkół w Iwoniczu i Iwoniczu-Zdroju, którzy recytowali wiersze Jego autorstwa. Dnia 02 czerwca 2015 r. ksiądz Tadeusz Kraus skończył 96 lat.

  Z kolei dnia 01.07 przy dużym zaangażowaniu wybitnego tenora Pana Marka Wiatra odbyła się gala operetkowa połączona z aukcją obrazów podarowanych przez malarzy zaprzyjaźnionych z tenorem. Obrazy na aukcję podarował również syn Pana Marka, Tomasz oraz sam Pan Marek Wiatr. W koncercie wystąpili artyści Opery Śląskiej z Bytomia i artysta Krakowskiej Piwnicy pod Baranami. Sala kina „Wczasowicz” wypełniła się do ostatniego miejsca. Na koncert przybyli również przedstawiciele władz gminy i uzdrowiska Iwonicz.

  Pod koniec czerwca został ogłoszony przez Bank Zachodni WBK drugi etap konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam”. Pomimo prowadzenia intensywnych prac finalizujących I etap konkursu napisaliśmy wniosek i ku naszemu miłemu zaskoczeniu otrzymaliśmy po raz drugi grant, też w wysokości 10.000 zł. Nasza satysfakcja była tym większa, że takich grantów przyznano tylko 22 na całą Polskę, a nasze Stowarzyszenie zostało dodatkowo wyróżnione. Nowy projekt dotyczył rewitalizacji cmentarza cholerycznego z 1831 r. w Iwoniczu, gdzie miejsce spoczynku we wspólnej mogile znalazło 115 osób. Cmentarz od dawna był zapomniany, zaniedbany i mocno zarośnięty krzakami.

W miesiącu wrześniu po raz kolejny uczestniczyłem w gali Banku Zachodniego WBK w Warszawie, gdzie Stowarzyszenie otrzymało przyznany grant. Już od połowy września przystąpiliśmy do prac porządkowych, wyznaczenia granic działki oraz zakupu żerdzi do ogrodzenia cmentarza. Przeprowadziliśmy rozmowę z firmą odnawiającą pomniki i po krótkich negocjacjach ustaliliśmy koszt renowacji pomnika z 1831 roku na 1.300 zł. Również prowadzone są rozmowy i prace w zakładzie kamieniarskim odnośnie ustawienia w tym miejscu tablic z okresu dwóch innych epidemii jakie miały miejsce w Iwoniczu. Natomiast na terenie cmentarza zostanie ustawiony obelisk z nazwiskami tych wszystkich, którzy w tym miejscu są pochowani.

Tutaj muszę podziękować Pani Zofii Jakubowicz, która wykonała ogrom prac przy odtworzeniu nazwisk ofiar wszystkich trzech epidemii w latach  1831, 1849 i 1873. Niektóre nazwiska w księgach zmarłych były nieczytelne, a trzeba zaznaczyć iż wszystkie były pisane po łacinie.

W październiku wraz ze strażakami OSP Iwonicz-Zdrój zostały usunięte suche drzewa i oczyszczony teren z krzaków. ZGK użyczył nam koparki, która wyrównała teren,  a pracownicy wykosili stare trawy i usunęli tarninę. Z nadejściem wiosny, prace ruszą dalej. Cały projekt musimy zakończyć do końca czerwca 2016 r.

Wyrazy wielkiego podziękowania należą się koledze Markowi Bliżyckiemu, który te dwa projekty napisał i opracował.

  W miesiącu wrześniu zostały zakończone prace przy pomnikach nagrobnych c.k. inspektora szkolnego Józefa Korwina Krukowicza z 1910 r., Agaty Podgórskiej z 1897 r. matki zasłużonego dla Iwonicza proboszcza ks. Antoniego Podgórskiego oraz ze względu na wartość artystyczną pomnik 14-letniej dziewczynki Seweryny Kandefer z 1909 r.

  W październiku zostały zabezpieczone i pomalowane drewniane elementy dachu na kapliczce przy ulicy Długiej.

  31 października i 01 listopada Stowarzyszenie przeprowadziło dwudniową kwestę na iwonickich cmentarzach. Po raz kolejny kwestowali z nami uczniowie szkół z Iwonicza i Iwonicza-Zdroju, w sumie 36 osób. Wszyscy uczestnicy kwestowania otrzymali pamiątkowe podziękowania. Pozyskane środki w całości zostaną przeznaczone na renowację kolejnych pomników. Planujemy również w 2016 roku odnowić jedną przydrożną kapliczkę.

  Stowarzyszenie czynnie uczestniczyło w uroczystościach patriotycznych z okazji np. 3-go Maja czy też w uroczystościach listopadowych.

  W roku 2015 współpraca z proboszczami naszych dwóch parafii układała się wzorowo. Zawsze, gdy potrzebowaliśmy pomocy, czy to w kwestiach zbiórek, czy też w różnorodnych ogłoszeniach służyli nam pomocą, za co im serdecznie dziękuję.

  O działaniach Stowarzyszenia ukazywały się artykuły na łamach „Podkarpacia” w miesięczniku „Echo” w dwumiesięczniku „Nasz Powiat”, czy też w gazetkach parafialnych. Po raz pierwszy Stowarzyszenie zostało dostrzeżone przez rozgłośnię „Radio Rzeszów”, gdzie kilkakrotnie udzielaliśmy wywiadów, zarówno na temat pomnika pomordowanych w Lesie Grabińskim jak też cmentarza cholerycznego.

  Cały rok aktualizowane były materiały eksponowane w gablotach Stowarzyszenia.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.ocaliwonicz.pl

Podkreślam, że działania nasze realizowane są wyłącznie z datków i darowizn oraz ze składek członkowskich.

Na dzień 31.12.2015 r. deklarację członkowską złożyły 24 osoby.

Sprawozdanie opublikował Marek Bliżycki

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.