Statut

Statut Iwonickiego Stowarzyszenia
„Ocalić od zapomnienia”

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.

§ 2

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji odnowy, ochrony i konserwacji zabytkowych i historycznych grobów oraz mogił zbiorowych z okresów epidemii, powstań i wojen światowych.

§ 3

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Iwonicz-Zdrój.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Gmina Iwonicz-Zdrój.

§ 4

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5

 1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
 2. W przypadku konieczności rozliczenia projektów konkursowych realizowanych przez Stowarzyszenie, możliwe jest zatrudnienie za wynagrodzeniem członka Stowarzyszenia, na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd.

Rozdział II  

Cele i sposoby działania

§ 6

Celami Stowarzyszenia są:

l) działania na rzecz odnowy i konserwacji zabytkowych i historycznych grobów i pomników znajdujących się na terenie gminy Iwonicz-Zdrój oraz mogił zbiorowych z okresów epidemii, powstań i wojen światowych,

2) wszechstronne propagowanie informacji o historycznych mogiłach i dokonaniach ludzi w nich pochowanych,

3) odnowa i konserwacja zabytkowych przydrożnych kapliczek.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) pozyskiwanie środków finansowych służących realizacji celów Stowarzyszenia,

2) zlecanie prac renowacyjnych wyspecjalizowanym podmiotom gospodarczym,

3) organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów charytatywnych oraz innych imprez,

4) współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,

5) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach dotyczących odnowy, odbudowy i konserwacji mogił oraz kapliczek historycznych,

6) informowanie o prowadzonej działalności z wykorzystaniem internetu, prasy lokalnej i regionalnej oraz radia i telewizji,

7) rozprowadzanie własnych wydawnictw ukazujących efekty działalności Stowarzyszenia,

8) inne działania sprzyjające osiąganiu celów statutowych.

 

Rozdział III 

Członkowie Stowarzyszenia

§ 8

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) zwyczajnych,

2) wspierających,

3) honorowych.

§ 9

 1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, która złożyła deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia i realizacji jego celów statutowych. Przyjmowanie oraz skreślanie członków następuje na podstawie uchwały Zarządu.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać, na podstawie uchwały Zarządu, osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia, po złożeniu pisemnej deklaracji.
 3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła szczególny wkład w działalność Stowarzyszenia. Honorowe członkostwo, na podstawie uchwały, nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu albo co najmniej pięciu członków Stowarzyszenia.

§ 10

Członkowie zwyczajni mają prawo:

l) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,

2) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

3) udziału w zebraniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

4) zgłaszania wniosków dotyczących wszystkich form działalności Stowarzyszenia.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

2) uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Członków,

3) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

4) regularnego opłacania składek.

§ 12

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w obradach statutowych władz Stowarzyszenia, posiadając pozostałe prawa takie jak członkowie zwyczajni.
 2. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§ 13

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

2) wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu:

a) spowodowanej całkowitym brakiem aktywności w pracach Stowarzyszenia,

b) z powodu rażącego naruszania postanowień statutu,

c) z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich w okresie dłuższym niż 1 rok,

d) z powodu niegodnego zachowania naruszającego dobre imię i autorytet Stowarzyszenia,

3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

4) śmierci członka,

5) utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,

6) rozwiązania Stowarzyszenia.

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa, przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 14

Władzami Stowarzyszenia są:

l) Walne Zgromadzenie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

§ 15

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat.
 2. W razie, gdy skład władz wybieralnych Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji dokonanej przez pozostałych członków organu, który uległ zmniejszeniu, spośród członków Stowarzyszenia. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 3. Uchwały władz wybieralnych Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli statut nie przewiduje innych zasad. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. O sposobie głosowania decydują uczestnicy zebrania w głosowaniu jawnym.

Walne Zgromadzenie Członków

§ 16

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

l) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat jako sprawozdawczo-wyborcze. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 3. Walne Zgromadzenie Członków jest prawomocne w I terminie, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 50% członków Stowarzyszenia, a w II terminie bez względu na liczbę członków obecnych na Zgromadzeniu. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków musi zawierać informację o pierwszym i drugim terminie jego rozpoczęcia (drugi termin Walnego Zgromadzenia nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 20 minut od pierwszego terminu).
 4. Wybór władz Stowarzyszenia podczas Walnego Zgromadzenia odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 5. Pozostałe uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów o ile zapisy statutu lub Walne Zgromadzenie nie rozstrzygają inaczej.
 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Członków jest zwoływane:

1) na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia,

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,

3) na pisemny wniosek l/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane w terminie l miesiąca od dnia otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały. Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 17

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

2) uchwalanie zmian statutu,

3) wybór Prezesa Stowarzyszenia, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

7) uchwalanie wysokości składek członkowskich i planu finansowego,

8) podejmowanie uchwał w sprawie nadania tytułu członka honorowego,

9) odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

11) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, niezastrzeżonej do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 1. W sprawach, w których statut nie określa właściwości wybieralnych władz Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do Walnego Zgromadzenia Członków.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 18

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika i sekretarza. Przydziału funkcji w Zarządzie, spomiędzy osób wybranych przez Walne Zgromadzenie, na wniosek Prezesa, dokonuje zebranie konstytuujące.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

§ 19

 1. Do kompetencji Zarządu należy:

1) realizacja celów Stowarzyszenia,

2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

3) sporządzanie planów pracy,

4) gromadzenie środków finansowych na działalność Stowarzyszenia, w tym zbieranie składek członkowskich,

5) sprawowanie pieczy nad majątkiem Stowarzyszenia,

6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

7) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

8) dokonywanie zmian przyporządkowania funkcji w składzie Zarządu,

9) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.        

 1. Osobami upoważnionymi do składania oświadczeń woli Zarządu jest Prezes i jeden z dwóch wiceprezesów działający łącznie.

Komisja Rewizyjna

§ 20

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera spomiędzy siebie przewodniczącego, zastępcę i sekretarza. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby pełniące w Stowarzyszeniu funkcje podlegające kontroli.
 3. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 21

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

l) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

2) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

3) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i pracy Zarządu,

4) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi,

5) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.

 

Rozdział V 

Majątek i Fundusze Stowarzyszenia

§ 22

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

1) ze składek członkowskich,

2) z dotacji i ofiarności publicznej,

3) z darowizn, spadków i zapisów,

4) z realizowanych projektów oraz otrzymanych nagród,

5) z majątku Stowarzyszenia,

6) z dochodów pochodzących z własnej działalności gospodarczej.

 1. Dochód z działalności gospodarczej służy tylko realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Środki pieniężne są przechowywane na rachunku bankowym Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Decyzje w sprawie zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 23

Do zawierania umów i wykonywania operacji finansowych wymagane są podpisy dwóch upoważnionych przez Zarząd jego członków, działających łącznie.

 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe

§ 24

 1. Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

 

 

 

Statut w obecnej wersji został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 28 stycznia 2017 r.

Krajowy Rejestr Sądowy zatwierdził nowy Statut w dniu 30 marca 2017 r.